Home – Privacyverklaring

Privacyverklaring

NieuweWeme is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder kun je lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom wij dit doen. Wij raden je aan om deze verklaring goed door te lezen. Mocht je daarna nog vragen hebben kan je altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens

NieuweWeme Technische Montages B.V.
Münsterstraat 12, 7575 ED Oldenzaal
+31 541 530 500
info@nieuweweme.nl
KvK 06060753

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook andere gegevens zoals klikgedrag en bezoekgegevens (cookies). Voor het verzamelen en gebruik van deze cookies verwijzen wij je naar ons cookiebeleid. (Link naar cookiebeleid)

Wij spreken van persoonsgegevens als het gaat om gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect voor ons identificeerbaar bent. Welke gegevens wij van jou verwerken hangt af van de diensten waarvan je gebruik maakt. Je kiest er altijd zelf voor of en welke persoonsgegevens je naar ons toestuurt. Daarnaast kan je toegestuurde persoonsgegevens altijd bij ons inzien, wijzigen of verwijderen.

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Faxnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens

Persoonsgegevens die wij niet verzamelen

Onze website heeft geen intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e.trienen@nieuweweme.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij jou persoonsgegevens verwerken

Onze doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

  • Het beantwoorden of afhandelen van contact- of aanmeldformulieren of e-mails.
  • Het terugbellen naar aanleiding van een (mislukte) contactopname.
  • Het uitvoeren van een overeenkomst met betrekking tot onze goederen en/of diensten.
  • Het afhandelen van de bestelprocedure en/of betaling van onze goederen en/of diensten.
  • Het afleveren van goederen en/of diensten naar aanleiding van een overeenkomst.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclame-uitingen.
  • Het verbeteren van onze diensten en producten en/of het informeren over wijzigingen.
  • Het in behandeling nemen van klachten.
  • Het analyseren van gedrag op onze website, om daarmee de website te kunnen verbeteren.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals gegevens voor belastingaangifte.
  • Het voorkomen van fraude.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens

NieuweWeme bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Indien wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Voorbeelden van bewaartermijnen van gegevens op basis van diensten:

  • Persoonsgegevens die toegestuurd zijn in een contact- of aanmeldformulier of via een e-mail zullen afhankelijk van het doel en de inhoud bewaard worden totdat deze beantwoord en afgehandeld zijn.
  • Data die verzameld is door Google Analytics na het bezoeken van onze website wordt 3 jaar bewaard.
  • Bij het aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief zal jouw e-mailadres bewaard worden tot je afgemeld bent. Afmelden kan te allen tijde door de afmeldingsprocedure onderaan de nieuwsbrief.
  • Persoonsgegevens die verwerkt zijn voor een offerte en/of overeenkomst met betrekking tot onze goederen en/of diensten blijven voor een langere tijd in ons klantenbestand bewaard. Wij bewaren jouw gegevens uiterlijk 2 jaar wanneer je geen klant bent geworden. Indien je wel klant bent geworden zijn wij wettelijk verplicht om de basisgegevens 7 jaar in onze administratie te bewaren.

Persoonsgegevens delen met derden

NieuweWeme verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw gegevens. Daarbij blijft NieuweWeme verantwoordelijk voor deze verwerking.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om de van jou verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het rechten om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NieuweWeme. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar e.trienen@nieuweweme.nl. Ook om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar e.trienen@nieuweweme.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘Machine Readable Zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privcay. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

NieuweWeme wil je graag verder helpen als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je toch niet tevreden zijn dan heb je het recht en de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NieuweWeme neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, die via een veilige verbinding worden verstuurd en opgeslagen worden in een beveiligde database. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan vragen wij je contact op te nemen via e.trienen@nieuweweme.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te controleren, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

E=MC2

Neem contact met ons op